IMG-0d946f2b8b3ab11c6915116d48d8478e-V

Σκύρα για Ασφαλτικά Σκυρωτά

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση τις ΠΤΠ

Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΤΠ ή συνήθης πρακτική

Όρια Υλικού με βάση το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

Ποσότητα 30-40 kg.

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

M=6 . D1/2 Xpb

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Εξαρτάται από τις δοκιμές που ακολουθούν.

  

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Kοκκομετρική Διαβάθμιση

Άνοιγμα                   Ολικό

Βροχίδας                 Διερχόμενο

63,5mm                     100%

38,1mm                     35-70%

19,1mm                     0-15%

2,38mm                     0-5%

0,075mm                   0-3%

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

Αν τα χονδρόκοκκα αδρανή εναποτίθενται σε μεγάλους σωρούς πρέπει να γίνονται συχνά κοκκομετρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Επιτρέπεται μίγμα 2 γειτονικών διαβαθμίσεων ή και all-in αδρανές. Το υλικό προσδιορίζεται με 2 χαρακτηριστικές διαστάσεις D–d και με τις επιτρεπτές ανοχές ως προς το ολικό διερχόμενο.

(βλ. προσαρτημένο υποπίνακα)

1/εβδομάδα

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Πρέπει να είναι μικρότερο από 3% προσδιοριζόμενη στα 0,075mm.

Η παιπάλη προσδιορίζεται στο κόσκινο 0,063mm. Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται και από το επιτρεπτό ποσοστό της παιπάλης .

Κατηγορία        Ιδιότητα

f0,5                        £ 0,5

f1                          £ 1

f2                          £ 2

f4                          £ 4

fDeclared                 > 4

fNR                       No requirement

1/εβδομάδα

Δείκτης Πλακοειδούς

Δείκτης  Σχήματος

Όσο το δυνατό κυβικής μορφής και απαλλαγμένα από πλακοειδής και επιμήκης κόκκους.

Χωρίς σαφές όριο.

 

Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται από την τιμή του δείκτη πλακοειδούς και συμπληρωματικά από το δείκτη σχήματος αν απαιτηθεί.

Flakiness Index:

FI £ 15® FI15     FI £ 30® FI30

FI £ 20® FI20     FI £ 35® FI35

FI £ 25® FI25     FI £ 50® FI50

FI > 50® FIDeclared

No requirement® FINR

Shape Index:

SI £ 15® SI15     SI £ 30® SI30

SI £ 20® SI20     SI £ 35® SI35

SI £ 25® SI25     SI £ 50® SI50

SI > 50® SIDeclared

No requirement® SINR

1/μήνα

Ποσοστό θραυσμένων  επιφανειών

Πρέπει να προέρχονται από θραυστούς λίθους ή  εν ανάγκη από ευμεγέθης κροκάλες από πολλαπλή θραύση.

Αν χρησιμοποιηθούν και κροκάλες, τότε πρέπει >80% του υλικού >3/4″ να έχει τουλάχιστο 2 επιφάνειες από θραύση  και >50% του υλικού <3/4″ να έχει τουλάχιστο 1 επιφάνεια από θραύση.

 

Όταν απαιτείται προσδιορίζεται και προδιαγράφεται η κατηγορία.

Κατηγορία        Ποσοστό από:

                Ολική   Μερική   Χωρίς Θραύση

C100/0      90-100     100               0

C95/1        30-100     95-100         0-1

C90/1        30-100     90-100         0-1

C50/10                      50-100         0-10

C50/30                      50-100         0-30

CDeclared                     <50            >30

CNR      —No requirement—

1/μήνα

Φυσικά χαρακτηριστικά

Αντοχή σε φθορά και κρούση Los Angeles

Impact Value

LA £ 35 %

Πρέπει η τιμή από παρτίδα σε παρτίδα υλικού να είναι περίπου η ίδια, ώστε το υλικό να κρίνεται ομοιογενές. Δεν υπάρχει σαφές επιτρεπτό όριο διακύμανσης.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Προδιαγράφεται η κατηγορία. Είναι η δοκιμή αναφοράς για την αντοχή σε φθορά του αδρανούς.

Εναλλακτική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός Impact Value

Κατη-   LA       Κατηγ. LA

γορία                γορία               

LA15     £15       LA30     £30

LA20     £20       LA40     £40

LA25     £25       LA50     £50

LADeclared >50

LANR    No requirement

Κατη-   Impact  Κατη-            Impact

γορία.   Value   γορία.            Value  

SZ18     £18       SZ26     £26

SZ22     £22       SZ32     £32

SZDeclared >32

SZNR    No requirement

1/έτος

Αντοχή σε φθορά με τη δοκιμή micro-Deval

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατη-      Micro      Κατη-        Micro

γορία       Deval      γορία          Deval

MDE        10  £10       MDE        25  £25

MDE        15  £15       MDE        35  £35

MDE        20  £20     MDE       Declared    >35

MDENR  No requirement

1/έτος

Ειδικά βάρη

(Φαινόμενο και μικτό)

Υποθέτονται αδρανή κανονικού βάρους, με μέσο φαινόμενο ειδικό βάρος 2,6-2,7. Δεν υπάρχει σαφής απαίτηση. Τα ειδικά βάρη πρέπει να ελέγχονται για τον υπολογισμό της σύνθεσης.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί.

1/διετία

Φαινόμενο βάρος και ποσοστό όγκου κενών

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί εφόσον απαιτηθεί.

1/διετία

Ανθεκτικότητα

Υδατοαπορροφητικότητα

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Χρησιμοποιείται ως δοκιμή προδιαλογής του υλικού για χαρακτηρισμό ως ανθεκτικό σε ψύξη απόψυξη. Ελέγχεται αν το υλικό εμπίπτει στην απαιτούμενη κατηγορία. Πρέπει να δηλωθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα

WA1                 £1

WA2                 £2

WADeclared         >2

WANR              No requirement

1/διετία

Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη

Αντοχή σε αποσάθρωση με θεϊκό μαγνήσιο (Υγεία)

Πρέπει με θειικό μαγνήσιο να είναι Soundness £ 12%.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Προδιαγράφεται η κατηγορία. Αν η υδατοαπορροφητικότητα είναι μικρότερη από 0,5% το υλικό θεωρείται ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Κατηγορία        % απώλεια μάζας

                            Σε Ψύξη-Απόψυξη

F1                             £1

F2                             £2

F4                             £4

FDeclared                   >4

FNR                         No requiement

Κατηγορία        Δοκιμή MgSO4

MS18                       £18

MS25                       £25

MS35                       £35

MSDeclared               >35

MSNR                     No requirement

1/διετία

Αντοχή σε θερμικό shock

Δεν υπάρχει απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Συνάφεια με ασφαλτικά συνδετικά υλικά

Δεν υπάρχει απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Sonnenbrand of basalt

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Κατηγορία        Ιδιότητα

SB1/5                Boiling Test £ 1

                          Impact Test £ 5

SB1/8                Boiling Test £ 1

                          Los Angeles £ 8

SBDeclared          Boiling Test > 1

                          Impact Test > 8

SBNR                No requirement

2/έτος

Χημικά χαρακτηριστικά

Αποδιοργάνωση πυριτικού διασβεστίου

(σκωρίας υψικαμίνου)

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Αποδιοργάνωση σιδήρου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Σταθερότητα όγκου σκωρίας σιδήρου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Διόγκωση

V3,5                  £3,5

V6,5                  £6,5

V10                   £10

VDeclared           >10

VNR                  No requirement

2/έτος

Χονδρόκοκκες ελαφροβαρείς οργανικές προσμίξεις

Άλλες προσμίξεις

Πρέπει να είναι «καθαρά», χωρίς αποσαθρωμένα τεμάχια, αργιλικές επικαλύψεις και βώλους και γενικά περιβλήματα και προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την αντοχή του ασφαλτομίγματος. Δεν αναφέρονται σαφή όρια.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Ιδιότητα

LPC0,1              £0,1

LPC0,5              £0,5

LPCDeclared         >0,5

LPCNR              No requirement

1/έτος

Πετρογραφικά χαρακτηριστικά 

Δεν υπάρχουν συστάσεις.

 

Η εξέταση θα δείξει την πιθανή ύπαρξη ασθενών ή ισχυρά απορροφητικών κόκκων, επικίνδυνων για την ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγχονται τα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού. Πρέπει να αποφεύγονται: σχίστης, μίκα, φυλίτης, κιμωλία, μάργα, σχιστόλιθος, πυρόλιθος,  μεταμορφωσιογενής πορόλιθος ή κόκκοι συσσωματωμένοι με άργιλο.

1/πενταετία

Πηγή: portal.tee.gr

Comments are closed.